Kompetenču pārvaldības procesa izstrāde un pārbaude

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros izstrādātais kompetenču pārvaldības procesa apraksts analizēts no izvēlēto esošo  kompetenču ietvaru, kuri ir identificēti kā nozīmīgi izmantošanai neformālās izglītības jomā, aprakstu viedokļa. Noformulēti atsevišķi gadījumi organizācijās, kuras ir potenciāli kompetenču pārvaldības pakalpojumu izmantotāji saistībā ar neformālo izglītību, un kuros nepieciešams piemērot noformulētos kompetences un kompetenču pārvaldības procesa jēdzienus. Veikta gadījumu izpēte un rezultātu analīze.

Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 073.51 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 536.75 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

Publicēts: 2019. gada 1. oktobrī