Mikromācības – efektīvs, ērts un izmērāms mācību veids darbinieka prasmju attīstīšanai

Kas ir mikromācības un kam tās paredzētas?

Mikromācības ir mācību veids, kurā, apgūstot maza apjoma mācību vienības, iespējams sasniegt iepriekš izvēlēto mācību mērķi. Efektīvas mikromācības ir tādas, kas viegli integrējas darba vidē un iesaista darbinieku mācību procesā. Šo mācību rezultātā darbiniekam jāuzrāda izmērāmi uzlabojumi sava darba rezultātos. Mikromācības – efektīvs un izmērāms mācību formāts

Mikromācību izstrādi veic, balstoties uz ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) modeļa principiem, īpašu uzmanību pievēršot:

 • mācību vajadzību noteikšanai;
 • mācību mērķa formulēšanai un tā saistīšanai ar izmērāmiem biznesa indikatoriem;
 • mācību kumosu izstrādei atbilstoši mikromācību labajām praksēm.

Lai izvērtētu mikromācību nepieciešamību, sākotnēji jāveic analīze, nosakot svarīgākās problēmas darbinieku sniegumā, kas saistītas ar zināšanu vai prasmju trūkumu. Pēc tam jādefinē, kādu mācību metodi vai metožu kombināciju izmantot būtu visatbilstošāk. Var būt arī gadījumi, kad mikromācības nav piemērotākais risinājums, un šādos gadījumos mēs, “Baltijas Datoru Akadēmija”, piedāvājam, piemēram, pasniedzēja vadītas mācības klasē vai darba vietā.

Mikromācības ir piemērotas šādos gadījumos:

 • pieejams īss mācīšanās ilgums, kas jāpiemēro darba ritmam (mikromācībām ir jāiekļaujas darbiniekam ērtā laikā, piemēram, 4 minūtes starp ienākošo zvanu un kāda darba uzdevuma veikšanu);
 • apmācības jānodrošina tiešsaistē jebkurā nedēļas dienā un diennakts laikā – tā, lai apmācāmie paši var izvēlēties sev atbilstošo mācību laiku;
 • jānodrošina mācību pieejamība viedierīcēs un datoros;
 • jānodod kodolīgs saturs, kas nepieciešams viena konkrēta mērķa sasniegšanai;
 • ir liela darbinieku mainība;
 • mācības kalpo kā darba palīglīdzeklis noteiktu uzdevumu izpildei (mācību materiāli darbiniekiem ir pieejami nepārtraukti);
 • uzdevumi jāveic neregulāri;
 • ir kritiski svarīgi uzdevumus paveikt precīzi paredzētajā veidā;
 • uzdevumi ir ļoti sarežģīti;
 • uzdevumu izpildes secība ir kritiski nozīmīga;
 • uzdevuma nepareiza izpilde var radīt ievērojamas sekas;
 • uzdevumi bieži mainās.

Kādēļ izvēlēties mikromācības?

Inženieris uz jumta.Šāda mācību pieeja ir īpaši nozīmīga attālināta darba apstākļos un situācijās, kad darbiniekiem jāapgūst vai jānostiprina būtiskas, taču apjoma ziņā nelielas zināšanas vai prasmes. Mūsdienās vide uzņēmumos mainās nepārtraukti, tādēļ jaunu prasmju un zināšanu iegūšana ir būtiska, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. Izstrādājot mācības darba vides apstākļiem, tās jāpielāgo situācijai, saturu veidojot intensīvāku, bet tajā pat laikā īsāku, pielāgojot katra darbinieka laika plānam. Tradicionālās mācības klātienē Covid-19 pandēmija padarīja tikpat kā neiespējamas, tādēļ mikromācību pieeja ir lielisks veids, kā ilgtermiņā nodrošināt attīstības iespējas darbiniekiem, neatraujot viņus no darba uz ilgu laiku, turklāt sniedzot iespēju apgūtās zināšanas tūlīt izmantot darba situācijās.

Izglītot esošos darbiniekus vai meklēt jaunus?

Darba tirgū ilgstoši trūkst darbinieku, jo nepieciešamās prasmes, kas vajadzīgas darba veikšanai, nemitīgi mainās tehnoloģiju attīstības, Covid-19 pandēmijas darba vides pārmaiņu un darba organizēšanas dēļ. Bieži vien šīs iemaņas, kas aktuālas darba devējam, ir ļoti specifiskas un būtiskas tikai konkrētajā uzņēmumā.

Esošo darbinieku mācības ir vērtīgāks risinājums par  jaunu darbinieku meklēšanu, jo viņiem jau piemīt daļa nepieciešamo zināšanu. Pašreizējie darbinieki jau ir pielāgojušies uzņēmuma specifikai. Ieguldot darbiniekos, uzņēmums sniedz ieguldījumu savā attīstībā. Bieži vien vadītāji saprot nepieciešamību izglītot savus darbiniekus, lai tiem būtu jaunas zināšanas, taču nereti nākas sastapties ar sarežģījumiem – nodrošināt mācības, kas sniegtu reālus uzlabojumus darba rezultātos.

Par ko būtu jādomā pirms mikromācību ieviešanas?

Ieviešot mikromācības uzņēmumā, jāpiedomā pie šādiem faktoriem:

 • saturam jābūt saistītam ar konkrētu mērķi;
 • saturu jāpasniedz nelielā apjomā jeb mācību kumosos, lai pārlieku neapgrūtinātu mācību dalībniekus;
 • satura izstrāde var būt laikietilpīga, jo nepieciešams veikt plašus sagatavošanās darbus.

Mikromācību materiālu var pasniegt dažādos formātos, izmantojot dažādas satura pasniegšanas iespējas – teksta, attēlu, audio un video –, kā arī iekļaujot vingrinājumus, pārbaudes darbus un testus progresa mērīšanai.

Materiālus papildinot ar spēļošanas (gamification) elementiem, mācību procesu iespējams uzlabot vēl vairāk. Darbinieku aktīvāku iesaisti nodrošina arī materiāli ar interaktīvu saturu, ko var izveidot, piemēram, ar vietnes https://h5p.org/ palīdzību.

Kā mikromācības ievieš darba vidē?

Macību analītika - mikromācību mērījumiemMikromācības bieži tiek nodrošinātas, izmantojot mācību vadības sistēmu (MVS jeb Learning Management System (LMS)), piemēram, Moodle. MVS sniedz iespēju ieviest nepārtrauktu mācīšanos darba vidē un tehniskos līdzekļus nepieciešamajai mikromācību funkcionalitātei. Vēl MVS atvieglo datu vākšanu, kas nepieciešama mācību analītikai.

Mācību analītika ir mērījumi, apkopojums, mācību dalībnieku analīze, lai optimizētu mācību procesu. Mācību analītika ir attīstījusies, pateicoties iespējai pielietot lielos datus (Big Data). Tā domāta, lai uzlabotu mācību iespējas, ko nodrošina mācību procesā apkopotie dati.

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. novembrim īstenoja pētījumu[1], kura ietvaros BDA pētnieki Jānis Judrups un Uldis Zandbergs pētīja mikromācību izmantošanas iespēju organizāciju darbinieku kompetenču attīstībai darba vidē.

Mikromācību ieviešana IKT uzņēmumā

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” sadarbībā ar IKT uzņēmumu Latvijā īstenoja mikromācības inženieriem, kuri atrodas nepārtrauktā kustībā, ierīkojot kabeļus un nodrošinot sakaru izveidi. Šo mikromācību mērķis bija palīdzēt apgūt speciālas informācijas sistēmas izmantošanu. Mikromācību saturs tika izveidots interaktīvu video formā, ko papildināja darba palīglīdzekļi – atgādnes. Katru dienu mikromācību dalībniekiem tika atsūtīti atgādinājumi apgūt īsu, kodolīgu mācību materiālu.

Inženieris darba vietāTā kā šie cilvēki ikdienā nestrādā pie datoriem, mācības tika izstrādātas tā, lai tās viegli varētu apgūt ar viedtelefona palīdzību.

Lai pārbaudītu, vai iesaistītie darbinieki ir pareizi sapratuši mācību materiālu, tika izveidoti kontroljautājumi, kur varēja izvēlēties atbilstošos atbilžu variantus. Lai zinātu, kā rīkoties katrā konkrētajā gadījumā, tika izstrādāti kontrolsaraksti.

Pētnieks Jānis Judrups, izvērtējot ieviestās mikromācības konkrētajā uzņēmumā, secina: “Uzsākot mācības, uzlabojās sistēmas izmantošana – mācības sasniedza izvirzīto mērķi, jo darbinieki sekmīgāk sāka pielietot jauno sistēmu. Mācību noslēguma aptaujā iesaistītie darbinieki apstiprināja, ka mācības bija interesantas un noderīgas, un veiksmīgākas nekā izmantojot citas mācību pieejas.”

Mikromācības arī manā uzņēmumā

Lai ieviestu mikromācības savā uzņēmumā vai lai izvērtētu vēlamo mācību formu, aicinām sazināties ar mums, rakstot ziņu uz bda@bda.lv.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

[1] Pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”.