BDA inteliģence ir mūsu zināšanas un mērķtiecība

BDA Inteliģence ir mūsu profesionālās zināšanas, uz kompetencēm balstītu mācību risinājumu izstrāde un mērķtiecīgums, lai klientiem nodrošinātu izaugsmes un attīstības iespējas biznesam:

  • Darbinieku zināšanu un prasmju audits uzņēmumā
  • Darbinieku kompetenču attīstības konsultācijas
  • Kompetenču modeļu un novērtēšanas risinājumu izstrāde

Mums ir 10 gadu pieredze kompetenču modeļu izstrādē, nodrošinām mācību vajadzību identificēšanu, nepieciešamo prasmju auditu, kompetenču modeļu izstrādi, mācību izdevumu novērtēšanu un analīzi, mācību vides izveidi, kā arī zināšanu un prasmju novērtēšana pirms un pēc mācībām.

Darbinieku kompetenču attīstībā svarīgs posms ir esošo un iztrūkstošo kompetenču identificēšana, kas sevī ietver vērtēšanas metodes, darbinieku zināšanu un prasmju līmeņus, kā arī atšķirīgu kompetenču modeļu struktūras saturu, atkarībā no tā kādas kompetences ir jāvērtē un jāattīsta.

Esošās, iztrūkstošās kompetences un to novērtēšana ir bāze tam, lai veidotu darbinieku attīstības plānu, lai pielāgotu atbilstošus mācību risinājumus un praksē īstenojamos pasākumus un aktivitātes.

Kompetenču attīstības pieeja ir nepārtraukts process mācīšanās kultūras veidošanā, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī, lai pielāgotos iekšējās un ārējās vides izmaiņām, kas rada arī jaunu kompetenču iztrūkumu.

Mācīšanās kultūra ir uzņēmuma vērtību, procesu kopums un pamats komandas darba veidošanā. Biznesa procesu vadībā izšķirošas ir arī tehnoloģijas un to integrācija, kas ir cieši saistīts ar darbinieku digitālo prasmju attīstību. Mijiedarbība starp tehnoloģijām, darbinieku zināšanām un prasmēm, ir mūsu mācību risinājumi biznesa attīstībai un konkurētspējai.