Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, A programmas apguvei

Aprogramma

Īstenojot Izglītības uz zinātnes ministrijas profesionālās pilnveides programmu “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei” 3. daļu “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei” vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, no 2019. gada jūlija tiek organizētas trīs izvēles programmas ar diviem prasmju un zināšanu līmeņiem (pamata un profesionālais).

Katra mācību programma pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenota 36 stundu apjomā. Programmas apguve notiks, piedaloties 5 praktiskās klātienes nodarbībās.

Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas apguvi.

1. Izvēles programma

“Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību”

1.1.  Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogiem, lai ar dažādu IKT rīku palīdzību veidotu, pilnveidotu un droši izmantotu interaktīvus, radošus mācību materiālus, uzdevumus mācību procesa dažādošanai, veicinot skolēnu savstarpējo sadarbību un iesaisti mācību procesā.

1.2.  Priekšzināšanas (ieteicams)

 • pamatprasmes darbam ar datoru
 • pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
 • pamatprasmes darbam Internetā

1.3.  Programmas īsa anotācija:

 • Kas ir interaktīvs mācību saturs un mācību materiāli? Autortiesības satura un materiālu izstrādē. Kā aizsargāt savus izstrādātos mācību materiālus?
 • Google formu izmantošana pārbaudes darbu un aptauju veidošanā.
 • Mācību satura veidošana video formātā.
 • Video kā mācību uzdevums skolēniem.
 • YouTube un citas video platformas, kā mācību līdzeklis (Playposit.com video interact platforma, Schooltube.com, teachertube.com).
 • MS Powerpoint prezentācijas - kā 20 minūtēs uztaisīt interaktīvu un aizraujošu prezentāciju, neizmantojot standarta veidnes.
 • E-grāmatu veidošana.

Pieteikties

2. Izvēles programma

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību”

2.1.  Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogiem, lai ar dažādu IKT rīku palīdzību organizētu mācību darbu, mazinātu papīra lietošanu sava darba plānošanai, sekmētu skolēnu mācību motivācijas pieaugumu, pilnveidotu prasmi izmantot interaktīvus, dabai draudzīgus rīkus, kas palīdzētu izveidot efektīvu klasvadību, veicinot skolotāju prasmi plānot un vadīt mācību procesu mijiedarbībā ar skolēniem.

2.2.  Priekšzināšanas (ieteicams)

 • pamatprasmes darbam ar datoru
 • pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
 • pamatprasmes darbam Internetā

2.3.  Programmas īsa anotācija:

 • Kādas tehnoloģijas un rīkus ikdienā izmanto skolēni? Kā izmantot tehnoloģijas, lai veicinātu skolēnu iesaisti un sadarbību? Droša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.
 • Sadarbības kompetences veicināšana un darbs komandā, skolēnu zinātnisko darbu vadība, izmantojot Microsoft Team.
 • Produktivitātes uzlabošana, izmantojot Office 365 tehnoloģijas.
 • Outlook ka personīgās un kolektīva organizācijas rīks.
 • One Note kā informācijas konsolidācijas rīks.
 • Google tehnoloģijas mācību procesa atbalstam.
 • Google Classroom un skolas iesaiste Google mācību programmā, MS Excel izmantošana datu apstrādei.

Pieteikties

3. Izvēles programma

Spēļošanas elementu un sociālo tīklu vides jēgpilna izmantošana mācību procesā”

3.1.  Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogiem, lai mācību procesā ieviestu un droši izmantotu datorizētus un tiešsaistes spēļu elementus, platformas un sociālos tīklus, veidojot radošus un interesantus mācību materiālus, uzdevumus, veicinot skolēnu savstarpējo sadarbību un iesaisti mācību procesā.

3.3.  Priekšzināšanas (ieteicams)

 • pamatprasmes darbam ar datoru
 • pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
 • pamatprasmes darbam Internetā
 • pamatzināšanās par platformām: Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp

3.4.  Programmas īsa anotācija:

 • Kādas spēles spēlē jaunieši un kādā veidā izmanto sociālos tīklus?
 • Spēļu izmantošanas drošības aspekti.
  • Sociālo tīklu izmantošana un drošība sociālajos tīklos.
  • IT risinājumi, kas var palīdzēt padarīt mācību procesu drošāku.
  • Classcraft skolēnu iesaistes uzlabošanai.
  • Spēļošanas platformu izmantošana konkrētu priekšmetu stundās.
  • Stāstu veidošana skolēniem un kopā ar skolēniem, izmantojot Instagram un Facebook.
  • Linkedin mācīšanas platformas un pieredzes apmaiņas grupas.
  • Whatsapp un tā iespējas. Virtuālās un papildinātās realitātes kā mācību līdzeklis (Cospaces.io).

Pieteikties

Pieteikšanās notiek elektroniski aizpildot pieteikuma anketu līdz 24.07.2019: https://bit.ly/2X628vE

Neilgi pēc Jūsu pieteikuma anketas saņemšanas Jums uz e-pastu tiks nosūtīt tests, kurš ļaus noteikt Jūsu zināšanu un prasmju līmeni, tādējādi piedāvājot Jums programmu apgūt pamata vai profesionālajā līmenī.

Nodarbības paredzēts īstenot Rīgā, Tallinas ielā 4.

Mācību process uzsākas jūlija beigās, precīzāks mācību uzsākšanas laiks tiks saskaņots ar katru pedagogu pēc visu pieteikuma anketu saņemšanas.

Papildus informācijai par mācību norisi lūgums sazināties ar:

Projektu vadītāja: Marija Vilne
marija@bda.lv
+371 29697658