Atpakaļ

Aktuālie projekti

Praktiskās ievirzes pētījumi

Projekta nosaukums: “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”

Projekta mērķis ir formalizēt kompetenču pārvaldības procesu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru un izmantojot rezultātus, lai veidotu zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Projekta līguma Nr. Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Publicēts: 2017. gada 25. maijā

  

Projekts "Delivering on skills for growth and Jobs"

Projekts „Delivering on skills for growth and Jobs”, Nr. VP/2013/010/181  izveidots, īstenojot Eiropas Savienības iniciatīvas „Grand Coalition for Digital Jobs” mērķus  un to atbalsta Eiropas Komisijas, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāts.

Projekta mērķis: pārbaudīt praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju mācību un darba pieredzes modeli, kas  līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā.

Projekta koordinators Latvijā ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). BDA sadarbībā ar LIKTA nodrošina mācību programmu. 


Vairāk par projektu lasiet projekta mājas lapā


 

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”

 

Baltijas Datoru akadēmija sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-05
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495


  

Projekts „Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā”

 

Baltijas Datoru akadēmija sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/007
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2765

  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” nozares pētījumi

2013.gada sākumā Baltijas Datoru akadēmija (BDA) uzsāk dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (Līguma Nr. L-KC-11-0003). BDA projekta īstenošanas laikā veiks nozares pētījumus:

 • „Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde”
 • „Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju”
 • „Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta īstenotājs:
Projekta partneri:

 

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē"

Baltijas Datoru akadēmija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citiem projekta partneriem īstenos Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" (Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03414) ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju un kompetences inovatīvo IT un e-apmācību didaktikas jomās. Projekta laikā tiks attīstīta apmācību vadības sistēma , izveidoti e-mācību materiāli, ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā. >>

 

 

Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr. L-APA-12-0031)

2012.gada maijā tika apstiprināts projekts Nr.APA/1.3.1.1.1/12/03/001 "Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr.L-APA-12-0031), kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros. Projekta īstenošanas laikā no 2012.gada augusta līdz 2014.gada maijam paredzētas dažādas apmācību aktivitātes mazajiem un mikro uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt tehnoloģiju pielietošanu un veicināt tehnoloģiju rīku izmantošanu uzņēmumos, palīdzot uzņēmumiem nodrošināt finanšu un cilvēku resursu pārvaldības efektivitāti un kvalitatīvāku darbu ar klientiem un  piegādātājiem. 80% apmācību izmaksas sedz Eiropas Sociālais fonds.

Ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties apgūt vienu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses:

I. Seminārs „Mūsdienīgas tehnoloģijas uzņēmuma produktivitātes celšanai”

Vienas dienas bezmaksas seminārs ar praktiskām demonstrācijām, kurā iegūsiet informāciju un zināšanas par dažādu tehnoloģiju sniegtajām iespējām un priekšrocībām biznesa procesu attīstībai Jūsu uzņēmumā (finanšu vadība, dokumentu un personāla vadība, mārketings un eksports, kvalitātes kontrole, u.c). Vairāk www.mmu.lv 

II. Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki uzņēmuma  konkurētspējai un attīstībai”

10 dažādi teorētisko un praktisko apmācību kursi ir veltīti tematikai par svarīgākajām biznesa jomām, darba efektivitātes uzlabošanas iespējām tādos svarīgos biznesa procesa virzienos, kā lietvedības organizēšana, grāmatvedības kārtošana, klienta apkalpošana, pārdošanas kvalitāte un apjomi un projektu vadības procesi uzņēmumā. Apmācībās tiks apgūti iepriekšminēto procesu plānošanas, atbalsta un analīzes tehnoloģiju rīki.

Apmācības sastāv no 40 akadēmisko stundu kursa – 16 stundas darba klasē un pasniedzēju vadībā un 24 stundu e-apmācību kursa. Vairāk www.mmu.lv

BDA piedāvā:

 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati uzņēmējdarbības atbalstam)
 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana
 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas (Tabulas, aprēķini un grafiki)
 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas
 5. Datorizētā grāmatvedības uzskaite
 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes
 7. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem
 8. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai
 9. E-komercija un interneta mārketings
 10. Projektu vadība

III. Tehnoloģiju risinājumi ražojošiem uzņēmumiem biznesa efektivitātes celšanai un eksporta veicināšanai

Kā definēt klientu attiecību vadības sistēmas uzdevumus un darbības pamatelementus, kā praktiski izstrādāt klientu attiecību vadības sistēmas ieviešanas un uzlabošanas projektu un projekta elementus; kā izvēlēties labāko un tieši manam uzņēmumam  piemērotāko klientu attiecību un biznesa vadības sistēmas? – šie un citi jautājumi ir tie, uz kuriem apmācību laikā tiks sniegtas atbildes. Vairāk www.mmu.lv

BDA piedāvā:

 1. Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar daudzu gadu pieredzi tematikā un apmācību vadīšanā. Apmācību laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar izdales materiāliem un ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais vai mikro uzņēmējs/komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst projekta kvalifikācijas prasībām.

Apmācībām var reģistrēties portālā www.mmu.lv sadaļā „ Reģistrēties”.

Apmācības tiks nodrošinātas visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties apmācībām, uzņēmējs/komersants var izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu kādā no 11 Latvijas pilsētām: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Preiļos, Balvos. Gulbenē, Aizkrauklē, Valmierā. 

Sīkāku informāciju varat iegūt, sazinoties ar apmācību sniedzēja kontaktpersonu Ingrīdu Ļuļu: ingrida@bda.lv.

 

 

Projekts "Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos"

Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”,
kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/11/34/045, ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-12-0907.

 

 

  

Projekts "Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs"

 

Baltijas Datoru akadēmija (BDA) sadarbībā ar partneriem Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci  projekta „Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs” (projekta Nr. 2010-1-LV1-LEO05-00868) ietvaros ir izstrādājusi mācību materiālus un e-apmācību kursu  bezmaksas programmatūras OpenOffice.org un operētājsistēmas Linux Ubuntu apguvei, kuri ir pieskaņoti starptautiska ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikāta prasībām. 

BDA piedāvā kompetences paaugstināšanai un zināšanu padziļinātai apguvei bezmaksas izmantot:

 1. Mācību materiālus par bezmaksas programmatūras OpenOffice.org un operētājsistēmas Linux Ubuntu lietošanu. 
 2. E-apmācību kursu par bezmaksas programmatūras OpenOffice.org un operētājsistēmas Linux Ubuntu lietošanu http://training.opensource.bda.lv.  E-apmācību kursa priekšrocības ir teksta materiāls, kurš papildināts ar attēliem un video instrukcijām. Praktisko prasmju uzlabošanai ir sagatavoti patstāvīgie darbi – praktiski veicami darba uzdevumi. 
 3. Mācību materiālu par e-apmācību kursu veidošanu un pasniegšanu apmācību vadības sistēmā Moodle. 
 4. Mācību materiālu par grafiskā redaktora GIMP izmantošanu.

Mācību materiāli ir pieejami mājas lapā www.opensource.bda.lv

Mācību materiāls un e-apmācību kurss par bezmaksas programmatūras OpenOffice.org operētājsistēmas Linux Ubuntu lietošanu sastāv no 7 moduļiem, kas ļauj apgūt katru tēmu atsevišķi.

 • 1.modulis Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatjēdzieni
 • 2.modulis Datoru lietošana un datņu pārvalde
 • 3.modulis Tekstapstrāde – OpenOffice.org Writer
 • 4.modulis Izklājlapas – OpenOffice.org Calc
 • 5.modulis Datubāzes – OpenOffice.org Base
 • 6.modulis Prezentācijas – OpenOffice.org Impress
 • 7.modulis Tīmekļa pārlūkošana un saziņa

Būtiska mācību materiālu un e-apmācību kursa priekšrocība ir iespēja sagatavoties sertifikācijas eksāmeniem, lai iegūtu ECDL sertifikātu.

Projekta vadītāja Linda Romele, linda.romele@bda.lv, tālr. 67373238

Projekta partneri: