Atpakaļ

Aktuālie projekti

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Lietuvas “Baltijos Kompiuterių akademija” un Itālijas “”Training 2000” mācību centriem, sociālajām organizācijām, biedrību “Patvērums “Drošā māja””, sociālās izglītības iniciatīvu centru “PLUS” un diocēzes labdarības asociāciju “Giustizia e Pace” EU Erasmus+ projekta “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence” (“Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija”) ietvaros izstrādās:

 • Aptaujas anketu imigrantiem, ar mērķi identificēt gan mērķa grupas demogrāfiskos rādītājus, gan nepieciešamās prasmes, kuras viņi uzskata par nepieciešamām uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgas darbības nodrošināšanai,
 • Pētījumu par mācību tehnisko risinājumu iespējām,
 • Vadlīnijas, kuras galvenais mērķis ir definēt pieejas un metodoloģiju, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem organizēt savu apmācību par uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību, projektu pārvaldību. Šīs vadlīnijas paredzētas arī pasniedzējiem, lai organizētu migrantu un bēgļu apmācību,
 • Vadlīnijas mērķauditorijas piesaistei,
 • Mentoringa vadlīnijas,
 • Tiešsaistes mācību platformu,
 • Apmācību programmu pasniedzējiem,
 • Apmācību programmu migrantiem un bēgļiem, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,
 • Mācību materiālus migrantiem un bēgļiem.

Šī projekta mērķis un galvenais rezultāts ir apkopojot sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT, palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2017. – 30.09.2019., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence, Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains".

Projektam piešķirtais Eiropas Savienības finansējums: 192 196,00 EUR.

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā sadarbības partneris ar Spānijas mācību centru “Neotalentway”, Lietuvas organizāciju "Lieporiu mokyklos bendruomene", Bulgārijas organizāiju “BALGARSKA AGENTSIYA ZA RAZVITIE” un Polijas organizāciju “Gmina Przygodzice” kā vadošu partneri EU Erasmus+ Projekta “Improve Digital Competence in Adult people” (“Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem”) ietvaros izstrādās:

 • Digitālo prasmju izvērtējumu anketu pieaugušajiem ar zemu izglītības līmeni,
 • Mācību programmu, balstoties uz digitālo prasmju izvērtējuma anketu,
 • Digitālos rīkus kā mājaslapu, aplikāciju un citus resursus.

Projektā ir plānots piesaistīt pieaugušos ar zemu izglītības līmeni vai zemu kvalifikāciju, bezdarbniekus un citus interesentus Eiropā. Projekta mērķis ir uzlabot digitālās prasmes un svarīgākās kompetences, kas sniegtu iespēju iegūt augstāku kvalifikāciju.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-PL01-KA204-051003

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains"

Projektam piešķirtais finansējums: 181 685,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Aija Gēliņa, aija.gelina@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā sadarbības partneris ar Rumānijas augstskolu “Universitatea ovidius din Constanta” un uzņēmumu “ZITEC com SRL”, Tallinas augstskolu “Tallinna tehnikaulkool”, Grieķijas uzņēmumu “Mathemagnesis Ike”, Itālijas uzņēmumu “Vitaie Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.I”, Rumānijas augstskolu “Academia de tudii Economice Din Bucuresti” kā vadošu partneri EU Erasmus+ Projekta “Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education”(“Blokķēdes uzņēmējiem – netradicionālās nozares 4.0 mācību programma augstākajai izglītībai”) ietvaros izstrādās:

 • Padziļinātu pētījumu par dažādu ekosistēmas dalībnieku esošajām prasmēm, zināšanu trūkumu un nepilnībām blokķēžu nozarē,
 • Blokķēžu mācību programmu pasniedzējiem,
 • Blokķēžu mācību materiālus pasniedzējiem,
 • Blokķēžu mācību programmu studentiem un uzņēmējiem,
 • Brīvi pieejamus blokķēžu mācību resursus uzņēmējiem,
 • "Bloks" spēli,
 • "Bloks" tiešsaistes mācību platformu.

Projekta mērķis ir attīstīt daudzpusīgas un blokķēžu nozarē nepieciešamas kompetences sadarbības partneru valstīs un Eiropā kopumā (tieši un netieši iesaistīti 1700 indivīdi). Projekta aktivitātes ir veidotas modulāras, lai katram dalībniekam, neatkarīgi no viņu zināšanu līmeņa, būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes un kompetences.

Projekta realizācijas periods: 01.09.2018 – 31.08.2021., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-RO01-KA203-049510

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA 2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains"

Projektam piešķirtais finansējums: 390 117,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Elīna Plāne, elina.plane@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Turcijas augstskolām “Mugla Sitki Kocman University” un “Ankara Haci Bayram Veli University”, Itālijas mācību centriem “Training 2000 psc” un “ITIS. E.Mattei”, Bulgārijas augstskolu “UNIVERSITET PO BIBLIOTEKOZNANIE I INFORMACIONNI TEHNOLOGII”, Latvijas augstskolu “Ventspils augstskola” un Šveices augstskolu “The University of Applied Sciences and Arts” kā sadarbības partneriem EU Erasmus+ Projekta “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” (“Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu samazināšana mazajiem un vidējiem uzņēmējiem”) ietvaros izstrādās:

 • Kiberdrošības menedžmenta prasmju kompetenču karti,
 • Mācību materiālus, 
 • Mācību metodoloģiju, 
 • Tiešsaistes mācību platformu, 
 • Kompetenču validēšanu un sertificēšanu.

Projektā tiks veicināti novatoriski mācību risinājumi kiberdrošības menedžeriem mazajos un vidējos uzņēmumos, apkopota labā prakse Eiropā kibernoziegumu risku pārvaldības prasmēm, apkopoti inovatīvi mācību rīki un metodoloģijas kiberdrošības menedžeriem MVU nozarē, palīdzēs uzlabot uzņēmējdarbības iespējas MVU dažādās nozarēs, radīta un atbalstīta ilgtspējīgā komūna dalībnieku komunikācijai un dalīšanās ar labo praksi tiešsaistes mācību platformā.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains”

Projektam piešķirtais finansējums: 243 756,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

Projekta nosaukums: “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”

Projekta mērķis ir formalizēt kompetenču pārvaldības procesu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru un izmantojot rezultātus, lai veidotu zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Projekta līgums Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 EUR, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 EUR.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās projektu kārtas ietvaros.

Publicēts: 2017. gada 25. maijā

Projekts „Delivering on skills for growth and Jobs”, Nr. VP/2013/010/181  izveidots, īstenojot Eiropas Savienības iniciatīvas „Grand Coalition for Digital Jobs” mērķus un to atbalsta Eiropas Komisijas, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāts.

Projekta mērķis: pārbaudīt praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju mācību un darba pieredzes modeli, kas  līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā.

Projekta koordinatos Latvijā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA). BDA sadarbībā ar LIKTA nodrošina mācību programmu. Vairāk par projektu lasiet projekta mājas lapā


 

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-05
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495


SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/007
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2765

2013.gada sākumā SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA) uzsāk dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (Līguma Nr. L-KC-11-0003). BDA projekta īstenošanas laikā veiks nozares pētījumus:

 • „Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde”
 • „Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju”
 • „Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta īstenotājs:
Projekta partneri:

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citiem projekta partneriem īstenos Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" (Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03414) ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju un kompetences inovatīvo IT un e-apmācību didaktikas jomās. Projekta laikā tiks attīstīta apmācību vadības sistēma, izveidoti e-mācību materiāli, ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā. >>

2012.gada maijā tika apstiprināts projekts Nr.APA/1.3.1.1.1/12/03/001 "Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr.L-APA-12-0031), kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros. Projekta īstenošanas laikā no 2012.gada augusta līdz 2014.gada maijam paredzētas dažādas apmācību aktivitātes mazajiem un mikro uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt tehnoloģiju pielietošanu un veicināt tehnoloģiju rīku izmantošanu uzņēmumos, palīdzot uzņēmumiem nodrošināt finanšu un cilvēku resursu pārvaldības efektivitāti un kvalitatīvāku darbu ar klientiem un  piegādātājiem. 80% apmācību izmaksas sedz Eiropas Sociālais fonds.

Ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties apgūt vienu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses:

I. Seminārs „Mūsdienīgas tehnoloģijas uzņēmuma produktivitātes celšanai”

Vienas dienas bezmaksas seminārs ar praktiskām demonstrācijām, kurā iegūsiet informāciju un zināšanas par dažādu tehnoloģiju sniegtajām iespējām un priekšrocībām biznesa procesu attīstībai Jūsu uzņēmumā (finanšu vadība, dokumentu un personāla vadība, mārketings un eksports, kvalitātes kontrole, u.c). Vairāk www.mmu.lv 

II. Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki uzņēmuma  konkurētspējai un attīstībai”

10 dažādi teorētisko un praktisko apmācību kursi ir veltīti tematikai par svarīgākajām biznesa jomām, darba efektivitātes uzlabošanas iespējām tādos svarīgos biznesa procesa virzienos kā lietvedības organizēšana, grāmatvedības kārtošana, klienta apkalpošana, pārdošanas kvalitāte un apjomi un projektu vadības procesi uzņēmumā. Apmācībās tiks apgūti iepriekšminēto procesu plānošanas, atbalsta un analīzes tehnoloģiju rīki.

Apmācības sastāv no 40 akadēmisko stundu kursa – 16 stundas darba klasē un pasniedzēju vadībā un 24 stundu e-apmācību kursa. Vairāk www.mmu.lv

BDA piedāvā:

 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati uzņēmējdarbības atbalstam)
 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana
 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas (Tabulas, aprēķini un grafiki)
 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas
 5. Datorizētā grāmatvedības uzskaite
 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes
 7. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem
 8. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai
 9. E-komercija un interneta mārketings
 10. Projektu vadība

III. Tehnoloģiju risinājumi ražojošiem uzņēmumiem biznesa efektivitātes celšanai un eksporta veicināšanai

Kā definēt klientu attiecību vadības sistēmas uzdevumus un darbības pamatelementus; kā praktiski izstrādāt klientu attiecību vadības sistēmas ieviešanas un uzlabošanas projektu un projekta elementus; kā izvēlēties labāko un tieši manam uzņēmumam piemērotāko klientu attiecību un biznesa vadības sistēmas? – šie un citi jautājumi ir tie, uz kuriem apmācību laikā tiks sniegtas atbildes. Vairāk www.mmu.lv

BDA piedāvā:

 1. Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar daudzu gadu pieredzi tematikā un apmācību vadīšanā. Apmācību laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar izdales materiāliem un ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais vai mikro uzņēmējs/komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst projekta kvalifikācijas prasībām.

Apmācībām var reģistrēties portālā www.mmu.lv sadaļā „ Reģistrēties”.

Apmācības tiks nodrošinātas visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties apmācībām, uzņēmējs/komersants var izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu kādā no 11 Latvijas pilsētām: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Preiļos, Balvos. Gulbenē, Aizkrauklē, Valmierā. 

 

 

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”,
kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/11/34/045, ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-12-0907.