Kompetenču vērtēšanas metožu izveide un to kvalitātes rādītāju noteikšana

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru turpina  ir uzsākusi darbu pie kompetenču vērtēšanas metožu izveidošanas un to kvalitātes rādītāju noteikšanas.

BDA veic pētījumu par kompetenču vērtēšanas metožu īpatnībām Latvijas organizācijās. Pētījumā iegūtos datus un analīzes rezultātus plānots izmantot kā ievadnes datus, lai nodefinētu loģisku shēmu kompetenču vērtēšanas procesa aprakstīšanai un atbilstošas kompetenču vērtēšanas metodes izveidošanai. Darbības ietvaros tiek analizētas kompetenču attīstības mācību rezultātu definīcijas un to raksturojošie lielumi.  Pētījumā identificētas metodes, ar kuru palīdzību aprakstīt mācību rezultātu sasniegšanas vērtēšanas principus, kā arī apskatīts kā nomērīt un apstiprināt jaunizveidotas vērtēšanas metodes kvalitātes kritērijus.

Tiek veikta liela datu apjoma analīze par kompetenču vērtēšanas metožu pielietojumu neformālās izglītības jomā ar mērķi iegūt jaunizveidotas vērtēšanas metodes kvalitātes novērtējumam nepieciešamos atskaites datus.

Latvijas Universitāte  praktiskās pētniecības projekta ietvaros uzsāka 2017. mācību gada rudens semestrī pirmdatu ieguvi skolās, vēroto mācību stundu datu bāzes papildināšanai.  Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram. Pirmvarianta  formas atbilstību projekta mērķiem un mācību stundu apstākļiem eksperti regulāri izvērtē un saskaņo kopīgās darba grupās. Iegūtie dati tiek apkopoti un sagatavoti to validēšanai ekspertu starpā. 

Darbības ietvaros veiktā pētījuma pirmie rezultāti prezentēti konferencē “Vērtēt, lai mācītos”, Cēsīs, 2017. gada 21. septembrī. BDA pētījumā iesaistītie pētnieki vadīja darbnīcu  “Kā prognozēt individuālo sniegumu uz kompetenču vērtējuma pamata”.

Projekta līguma Nr. Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

 

Publicēts: 2017. gada 18.oktobrī