Praktiskās ievirzes pētījuma realizācija

Praktiskās ievirzes pētījuma realizācija

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru turpina praktiskās ievirzes pētījumu “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”.

Pirmajos sešos projekta realizācijas mēnešos ir veikts pētījums par mērķu terminoloģijas pielietojumu, mērķu pārvaldības procesu, mērķu sasaisti ar to sasniegšanā iesaistīto darbinieku kompetencēm un mērķu pārvaldības ietekmi uz kompetenču pārvaldības procesu dažādās organizācijās. Pētījuma nolūkiem ir izveidota datu analīzes kritēriju kopa, kā arī veikta organizāciju vadītāju intervēšana ar daļēji strukturētām intervijām un izveidotas organizāciju darbinieku aptaujas. Balstoties uz ievāktajiem empīriskajiem datiem ir veikta organizāciju gadījumu izpētes analīze un definēts modelis organizācijas mērķu sasaistei ar darbinieku kompetencēm. Modelim ir veikta pirmā pārbaude pret aptaujāto organizāciju procedūrām un pielietojumu formālajā uz neformālajā izglītībā.

SIA “Baltijas Datoru akadēmijas” pētnieki U. Zandbergs, J. Judrups un S.Briķe piedalījās zinātniskajā konferencē “Aktuālās problēmas izglītībā” (International Scientific and Education Conference “Actual problems of Education”), prezentējot pētnieciskos rezultātus par mērķu kaskadēšanu un to sasaisti ar darbinieku kompetencēm Latvijas uzņēmumos. Kā arī A. Butkēviča no Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra piedalījās zinātniskajā konferencē ‘’Eiropas skolotāju izglītības asociācijas pavasara konference 2017’’ ar tēmu par mērķu vadību un skolotāju kompetenču attīstību skolās. Atbilstoši konferences tēmai tika sagatavots zinātniskais raksts.

Projekta ietvaros tiek turpināta izpēte par kompetenču vērtēšanas metodēm, kā arī uzsākts darbs kompetenču pārvaldības procesa modelēšanā un kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa veidošanā.

Projekta līguma Nr. Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

                           logo

Publicēts: 2017. gada 31. jūlijā