Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve.

Viena no Baltijas Datoru akadēmijas aktivitātēm projektā ir neformālās izglītības programmu īstenošana.

Sīkāka informācija par mācību programmām: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/prov-43 un http://www.bda.lv/bda4/lv/home/Jaunums/apmacibas_pieaugusajiem

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie: 

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;
  • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas: mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieejamais atbalsts:

Projekta koordinatore: Marija Vilne, Marija.Vilne@bda.lv, 20457455

Detalizētāka informācija mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats - Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

                                                logo