Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, A programmas apguvei

pedagogi

Īstenojot Izglītības uz zinātnes ministrijas profesionālās pilnveides programmu “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei” 3. daļu “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei” vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem no 2018. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim tiek organizētas trīs izvēles programmas ar diviem prasmju un zināšanu līmeņiem (pamata un profesionālais).

Katra mācību programma pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenota 36 stundu apjomā. Programmas apguve notiks, piedaloties 5 praktiskās klātienes nodarbībās un 6 stundu individuālā darbā.
Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts.

1. Izvēles programma
“Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas.”

1.1. Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšanai, vadībai un pārvaldībai, izmantojot mobilās tehnoloģijas gan pedagoģiskā darba atbalstam, gan mācību procesa nodrošināšanai, gan skolēnu sagatavošanai.

1.2. Priekšzināšanās (ieteicams)

• pamatzināšanās par pētījumiem un pētniecisko darbu
• pamatprasmes darbam ar datoru
• pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
• pamatprasmes darbam Internetā

1.3. Programmas saturs:

1. SMART mērķi. Mērījumu indikatori. Indikatoru rādījumu (datu) uzkrāšana: Aptauju un testu veidošana, norise, pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas – Google Drive, One Drive, ClassFlow. Citu tiešsaistes aptauju veidošanas sistēmu pārskats un funkcionālais salīdzinājums. Datu izgūšana no citām sistēmām: E-klase un MyKoob. Datu importēšana datu apstrādes sistēmā (Excel vai analogi).
2. Datu apstrāde: Aprēķini; Salīdzināšana; Interpretācija. Rezultātu analīze: Ticamība; Mērījumu kļūdas. Dažādu datu apstrādes sistēmu (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets) pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
3. Diagrammas. Prezentācijas. Infografika. Dažādu vizualizācijas tiešsaistes rīku pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
4. Atskaišu (vēstuļu) veidošana ar “Mail Merge” tehnoloģiju. Lietišķas sarakstes un virtuālas komunikācijas pamati. Dažādu komunikāciju rīku (Google Hangouts, Whatsapp u.c.) izmantošana mācību procesā.
5. E-pasta adrese: Mapes un filtri; Izsūtīšanas saraksti (mailing lists, Google Groups); Pielikumi (PDF ģenerēšana, bilžu formāti un izšķirtspējas); “Auto reply”; Dalīšana (Sharing) - Google Drive, One Drive. Dažādu dalīšanas tiešsaistes sistēmu pārskats un funkcionālais salīdzinājums. Informācijas izplatīšanas drošība.

2. Izvēles programma
“Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas.”

2.1. Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas izglītības projektu organizēšanai, vadībai un pārvaldībai, izmantojot mobilās tehnoloģijas gan pedagoģiskā darba atbalstam, gan mācību procesa nodrošināšanai, gan skolēnu sagatavošanai.

2.2. Priekšzināšanās (ieteicams)

• pamatzināšanās par projektiem un projektu orientētu darbu
• pamatprasmes darbam ar datoru
• pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
• pamatprasmes darbam Internetā

2.3. Programmas saturs:

1. Projektu metode vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta izstrādes posmi: mērķi, sasniedzamie rezultāti, aktivitātes, laiks. Informācijas meklēšana, apkopošana, vizualizēšana, izplatīšana. Datu analīze. Sadarbības metodes, izmantojot IKT - tiešsaistes servisi sadarbībai. Projekta rezultāta izplatīšana. Dažādu tiešsaistes projektu vadības sistēmu pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
2. Datu apstrāde: Aprēķini; Salīdzināšana; Interpretācija. Rezultātu analīze: Ticamība; Mērījumu kļūdas. Dažādu datu apstrādes sistēmu (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets) pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
3. Diagrammas. Prezentācijas. Infografika. Dažādu vizualizācijas tiešsaistes rīku pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
4. Atskaišu (vēstuļu) veidošana ar “Mail Merge” tehnoloģiju. Lietišķas sarakstes un virtuālas komunikācijas pamati. Dažādu komunikāciju rīku (Google Hangouts, Whatsapp u.c.) izmantošana mācību procesā.
5. E-pasta adrese: Mapes un filtri; Izsūtīšanas saraksti (mailing lists, Google Groups); Pielikumi (PDF ģenerēšana, bilžu formāti un izšķirtspējas); “Auto reply”, Dalīšana (Sharing) - Google Drive, One Drive. Dažādu dalīšanas tiešsaistes sistēmu pārskats un funkcionālais salīdzinājums. Informācijas izplatīšanas drošība.

3. Izvēles programma
“Skolēnu projektu komandas vadība – kas ir jāzina un jāprot skolotājiem skolēnu projektu efektīvai uzraudzībai.”

3.1. Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas efektīvai, uz mērķi orientētai projektu komandas veidošanai un vadībai, kā arī mērķis ir iepazīstināt ar labāko praksi, kā veidot prāta vētras risinājumus, kā panākt katra skolēna motivāciju un līdzatbildību gala rezultāta sasniegšanai, kā risināt iekšējos komandas konfliktus.

3.2. Priekšzināšanās (ieteicams)

• pamatzināšanās par projekta komandu aktivitātēm
• pamatprasmes darbam ar datoru
• pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru
• pamatprasmes darbam Internetā

3.3. Programmas saturs:

1. Uz mērķi orientētas, efektīvas projekta komandas veidošana un vadīšana, komandas mērķu un lomu definēšana. Labākas prakses, kā veidot prāta vētras risinājumus, kā panākt katra skolēna motivāciju un līdzatbildību gala rezultāta sasniegšanai, tai skaitā, kā risināt iekšējos komandas konfliktus. Projekta izstrādes posmi: mērķi, sasniedzamie rezultāti, aktivitātes, laiks, dalībnieku profili, komandas kopdarbības noteikumi. Komandas prāta vētras un diskusiju vadīšanas tehnikas, izmantojot interaktīvo tāfeli.
2. Virtuālās sapulces ar ekrāna rādīšanu. Komandas diskusijas ar virtuālās tērzēšanas un balss elementiem. Darbs Microsoft TEAMS vidē ar koplietošanas dokumentiem. Microsoft Teams projekta komandas komunikācijas procesa nodrošināšanai un atsekošanai. Adobe Connect izmantošana sadarbībai tiešsaistē. Aptaujas rīku izmantošana.
3. Datu apstrāde: Aprēķini; Salīdzināšana; Interpretācija. Rezultātu analīze: Ticamība; Mērījumu kļūdas. Dažādu datu apstrādes sistēmu (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets) pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
4. Diagrammas. Prezentācijas. Infografika. Dažādu vizualizācijas tiešsaistes rīku pārskats un funkcionālais salīdzinājums.
5. E-pasta adrese: Mapes un filtri; Izsūtīšanas saraksti (mailing lists, Google Groups); Pielikumi (PDF ģenerēšana, bilžu formāti un izšķirtspējas); “Auto reply”, Dalīšana (Sharing) - Google Drive, One Drive. Dažādu dalīšanas tiešsaistes sistēmu pārskats un funkcionālais salīdzinājums. Informācijas izplatīšanas drošība.

Mācību process uzsākas jūlija beigās, precīzāks mācību uzsākšanas laiks tiks saskaņots ar katru pedagogu, pēc visu pieteikuma anketu saņemšanas!

Papildu informācija par rēģistrēšanos mācībām un to norisi:

Marija Vilne
Marija.Vilne@bda.lv
+371 29697658