Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārta!

Macibas_pieaugusajiem_4.karta

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve.

Viena no Baltijas Datoru akadēmijas aktivitātēm projektā ir neformālās izglītības programmu īstenošana.

Sīkāka informācija par mācību programmām: 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/309 un https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/MacibasPieaugusajiem_pieteiksanas_4karta

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie: 

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;
  • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību);
  • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas: mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieejamais atbalsts:

Projekta koordinatore: Marija Vilne, marija@bda.lv, 29697658

Detalizētāka informācija mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats - Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

ESF - krasains