Kompetenču vērtēšanas risinājumi formālajā un neformālajā izglītības vidē

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru turpina darbu pie vērtēšanas risinājumu izstrādes, kā arī kompetenču pārvaldības procesa apraksta. 

BDA pētījuma ietvaros veic kompetenču pārvaldības procesa izpēti un aprakstīšanu, detalizēti veicot izpēti par kompetenču pārvaldības procesa apakšprocesiem, kompetenču profilu pārvaldības apakšprocesiem, kā arī esam uzsākuši darbu pie  kompetenču profilu pārvaldības apakšprocesa pirmās versija izveidošanas. Līdz ar to ir uzsākts darbs pie kompetenču profilu pārvaldības apakšprocesa apraksta validācija neformālās izglītības pakalpojumu sniedzēja organizācijā. 

Turpinās darbs pie kompetenču vērtēšanas risinājuma veidošana, kā arī  risinājuma veidošanas metodikas apraksta izstrādes. Praktiskās ievierzes pētniecības projekta ietvaros notiek vērtēšanas risinājuma validācija. 

Latvijas Universitāte turpina pirmdatu ieguvi vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai, praktiskās ievirzes pētījuma projektā iestītājās skolās. Balstoties uz vērotajās stundās iegūtajiem datiem, tiek izstrādāts un pabeigts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram. Notiek skolotāju prasmju vērtēšanas rīka pirmvarianta izstrāde, rīks tiek validēts projektā iesaistītajās skolās. 

Projekta ietvaros ir sagatavota zinātniska publikācija  ''Model of linking organisation goals to employee competence management for formal and non-formal education providers''. Starptautiskā zinātniskajā konferencē ''13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems'' Traķos, Lietuvā, 2018. gada 1. - 4. jūlijā, pētnieks Uldis Zandbergs prezentēs publikācijā iekļautos pētījuma rezultātus. 

Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

 

Publicēts: 2017. gada 16. aprīlī