Kompetenču pārvaldības procesa sastāvdaļu izpēte

Praktiskās ievirzes pētniecības projektā tiek identificētas kompetenču pārvaldības procesa galvenās sastāvdaļas, kā arī notiek kompetenču identifikācijas apakšprocesa definēšana un tā sastāvdaļu identificēšana. Projekta ietvaros tiek izstrādāti pilottesti vērtēšanai.

Notiek testēšanas teoriju izpēte un testu kvalitātes noteikšanas raksturlielumu definēšana, kā arī organizāciju darbinieku kompetenču vērtēšanas kritēriju salīdzināšana formālajā un neformālajā izglītībā. Projektā iesaistītajās skolās turpinās pirmdatu ieguve, vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai. Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts un precizēts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram. 

Tiek izstrādāta zinātniska publikācija ''Exploring the input of competence assessment to goal-setting in various types of organizations'', kas tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē ''SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION'' Latvijā, Rēzeknē 2018. gada 25. maijā.

Projekta līguma Nr. Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

 

Publicēts: 2017. gada 16.janvārī